isiZulu

1 – Isithunywa sevangeli noJezabeli!

Izincwadi eziyisikhombisa eziya emabandleni esizithola ekuqaleni kwencwadi yeSambulo ziyifa kuze kube namuhla kulokho uNkulunkulu akuthola kukuhle nalokho angakutholi okuhle empilweni yebandla laKhe. UNkulunkulu uyabazonda abazenzisi esontweni laKhe. Ubuye azonde nalabo abahlukumeza imiyalo Yakhe,nabantu baKhe nebandla Lakhe.

uNkulunkulu ukhuluma kabi kakhulu ngabaholi ebandleni lakhe abangabazenzisi benza sengathi bangabaKhe, kodwa empeleni bazinikele kusathane namadimoni akhe. Ngalokho bakholisa izingane zikaNkulunkulu. Lokhu kuyabonakala endabeni kaJezebeli ebandleni lase Thyatira. Sinohlobo lwethu lwalomfazi omubi oyidimoni (uJezebeli) phakathi kwabafowethu abaseMishini Kwasizabantu. Yena nabasebenza naye sebalethe ukulimala olukhulu kunakho konke emlandweni wase-KSB. Benza okubi egameni likaNkulunkulu ophilayo. Lomuntu engikhuluma ngaye nguThofozi Lydia Dube kanye nabalandeli bakhe. Yena unguJezebeli wanamuhla ochitha umsebenzi kaNkulunkulu eKSB. Kepha uNkulunkulu wembulela u-Jezebeli ebandleni. Qala ngokufunda kushiwo uNkulunkulu:

Nakuyo ingelosi yebandla laseThiyathira loba ukuthi:

Nakhu ekushoyo iNdodana kaNkulunkulu enamehlo anjengamalangabi omlilo, nezinyawo zayo zifana nethusi elikhazimulayo, ithi: 

Ngiyayazi imisebenzi yakho, nothando, nokukholwa, nokukhonza, nokubekezela kwakho, nokuthi imisebenzi yakho yokugcina miningi kuneyokuqala. Kepha nginalokhu ngawe ukuthi uvumela owesifazane uJezabeli ozisho ukuthi ungumprofethikazi, afundise, adukise izinceku zami ukuba zifebe, zidle okuhlatshelwe izithombe; ngamnika isikhathi sokuba aphenduke, kepha akavumi ukuphenduka ekufebeni kwakhe. 

Bheka, ngizomshaya phansi, nabaphinga naye ngibaphonsa ekuhluphekeni okukhulu, uma bengaphenduki emisebenzini yakhe; ngizobulala abantwana bakhe ngokufa; amabandla onke ayakwazi ukuthi nginguye uwazi imicabango nemizwa yawo wonke umuntu, futhi ngiyakumnika yilowo nalowo wenu ngokwemisebenzi yakhe.

Kodwa ngithi kinina eniseleyo eThiyathira, nonke eningenaso lesi sifundiso, eningakwaziyo okujulileyo kukaSathane njengabakushoyo: Kangiphonsi phezu kwenu omunye umthwalo; kepha lokho eninakho, kubambisiseni nogkuqinile ngize ngifike.

(iSambulo 2: 18-25)

iNkosi uJesu wabona owesifazana onesifaniso sikaJezebheli, indodakazi ka-Ethbaali, inkosi yaseTire/Sidoni nompristi wehlelo likaBali. Waye unkulunkulu wamanga onesihluku futhi owayekhulekelwa ngamanyala nokuziphatha okubi kobulili. U-Ahabi, inkosi yakwa-Israyeli, washada noJezebeli futhi wahola isizwe sakaIsrayeli ekukhulekeleni kaBhali (1 AmaKhosi 16:31). Ukubusa kuka-Ahabi noJezebeli kwa-Israyeli kungenye yezahluko ezidabukisayo emlandweni wabantu bakaNkulunkulu. uJesu ubhekisa abaseThiyathira kowesifazane ebandleni owathonya ibandla ekukhonzeni kwezithombe nasekuziphatheni okubi ngokobulili, afanisa nodaba bukaJezebeli. Ubaxwayisa ukuthi lomfazi ngeke abekezelelwe. Lomfazi wayefana noJezebeli, wenqaba ukuphenduka ekuziphatheni kwakhe okubi nemfundiso yakhe yamanga, futhi isiphetho sakhe saxazululwa. INkosi uJesu uthembisa ukujeziswa kanye nokubhujiswa kuye, kanye nalabo abakhonza izithombe naye. Ukuphela kwalabo abazinikele kumoya kaJezebel kugcina ngokufa nokubhujiswa ngokwenyama nangokomoya.

U-Lydia Thofozi Dube ufana noJezebeli enkolweni Kwasizabantu. Futhi ngizonikeza izizathu zokuthi kungani kunjalo. Indlela engcono ukuchaza umoya kaJezebeli (ngo “Got Questions”) ukufanisa noma ngubani oziphatha ngendlela efana noJezebeli nokuzihlanganyisa ekuziphateni kwokubi, ekhonza izithombe, emfundisweni yamanga nokungaphenduki esonweni. Okungaphezu kwalokho, ukubandakanyeka ekuqageleni okungaholela ekumangaleleni ngamanga nasekuhlukaniseni komzimba kukaKristu. Ngakho-ke ake ngichaze ukuthi kungani uThofozi Dube efana noJezabeli.

Unesikhundla ephezulu esontweni Kwasizabantu kanye neqoqo labalandeli (abafundi) abamesekayo nabamvikelayo futhi abamkhazimulisa. Uza nobufakazi bokuthi uyamazi uJesu, usethole ukuthululwa kukaMoya oNgcwele emvuselelweni yango-1966. Usho ukuthi ngo-1973 wayesondelene nokufa wahlangana noNkulunkulu eZulwini, wambona futhi wakhuluma naye futhi kusukela ngaleso sikhathi waqala umsebenzi kwabasha esontweni ebenemphumelelo enhle. Uneqembu labalandeli abangamfela futhi abangafakaza ukuthi ulungile, bangamthethelela kukho konke akwenzaya. Umphakathi waseMishini usedilizwe kakhulu ngalabo abaphoqeke ukuthi bahambe ngalokho kuthiwa ukuthi u-95% womphakathi osele uyameseka/uyamlandela uThofozi. Izihambi zakhe zimncoma kakhulu ngokwasemoyeni futhi kuthiwa uthole isikhundla negunya lakhe njengesigwebo sikaNkulunkulu uqobo (njengoba kwenza uMiriam eTestamenteni elidala). Ngokobufakazi bakhe, usho ukuthi wemukele umbhapathizo kuNkulunkulu uMoya oNgcwele futhi unezipho zoMoya futhi abanye bambiza ngokuthi ungumprofethikazi. Noma bani obuza ubuqotho bakhe noma okhuluma okuphambene naye ubethelwa ngenkani ngokushesha futhi ngaphandle komusa. u-Erlo Stegen nomfowabo u-Heino Stegen bobabili bayameseka endimeni ayifezayo.

Kodwa-ke, njengamanje umangalelwa njengomphathi wemisebenzi yokufihla nokewba imali eyizigidi eziningi zamaRandi nenye indoda eyaziwa ngo-Ndlela. Ubekwe icala yokuthatha igunya namandla Kwasizabantu. Abafundi bakhe nabasekeli bakhe ngeke bezwe lutho ngalezindaba. Yena, kanye nabalandeli bakhe, baphikisa konke okushiwoyo ngaye. Abakhulumisi muntu omphikisayo noma nje onembuzo ngalezizindaba, umuntu avele axoshwe njengoba uFriedel Stegen (ubaba Maphumulo), u-Arno Stegen nabanye bangakufakazelela.

Manje ake ngichaze izizathu zokuthi kungani yena enguJezebeli eSontweni leNkosi. Akuzona izinganekwane lezi kodwa ubufakazi engitshelwe ngabantu ababeyingxenye kwalokho, okunye bakuzibonele ngamehlo abo. Kunezindikimba ezintathu: ukugembula, ubuthakathi, nemali.

Okokuqala: ngasekupheleni konyaka ka-2015 uThofozi, uMamazane Maphanga kanye noNtokozo Nhlabathi baya eSibaya Casino ukuyohlangana nenduna yakwaDube namanye amadoda amabili ebhizinisi. Emva kwalomhlangano bobathathu (uThofozi, uMamazane noNtokozo)baya ukuyogembula ekhasino. Kusolwa ukuthi phakathi kwabo bobathathu  babuye balahlekelwa imali engango R50 000 ngobusuku obubodwa. Ziningi izikhathi uThofozi kanye noMamazane babeya ukuyogembula. Babezohlala eMhlali efulethini lika-Erlo Stegen (eBuxtehude) basuke lapho beqonde eSibaya Casino noma eNorth Coast Casino. UNtokozo wayevame ukubahambisa nge-BMW X5 kaThofozi, leyo ayithenga kuGiel Schoombee. Kwezinye izikhathi babegembula eNorth Coast Casino bese bahlale kwaNelly eMorningside noma babuye eBuxtehude. Kusolwa ukuthi uThofozi kanye nabangani bakhe balahlekelwe emali ezingamankulungwane nogkugembula kulamakhasino. Futhi babevame ukuya kwenye iCasino eGoli, i-Emperors Palace Casino. Ngenkhathi baya khona eGoli babeyohlala kwaCobus noBernice Greyling ePitoli bese besuke lapho bayogembula e-Emperor’s Palace Casino. uNtokozo ebezobahambisa khona ebashayele ngemoto yaseMishini, iNissan Qashqai. Nokhona lana ukugembula kwabo kwadala ukuthi balahlekelwe imali ezi ngamankulungwane zamaRandi. Labo mbalwa abaziyo ngalokhu bathi uThofozi wayethanda kakhulu futhi wayengumlutha wokugembula. uThofozi wayeyifihle kahle lem’khuba yakhe. Abanye abavezwe ukuthi bake bahamba ukuyogembula naye nguDorcas Dube, uThembi Ximba noJabu Majola. Ngibuze omunye umuntu obehlangene nakho lokhu ukuth imali elahlekelwe ngokugembula kusukela ngo-2015 ingakanani. Walinganisa ukuthi kungaba u-R900 000 alahlekelwe emakhasino.

Okwesibili: uThofozi ubandakanyeke kakhulu nobuthakathi.Kunendonda ongumdlali wamafilim owathi “Inhliziyo ifuna lokho ekufunayo!”. Inhliziyo kaThofozi igcwele isifiso semali, ukuqashelwa namandla. Futhi kubonakala ngokungangabazeki ukuthi inhliziyo yakhe ifuna lokho okufunayo. Akukho okuzomisa ukuthi athole lokho akufunayo, noma ngabe kufanele ahlanganyele nobuthakathi. Usebenzisa ubuthakathi futhi uhlangana nezangoma nabathakathi ekufuneni kwake efuna amandla, nengcebo nodumo. Sengizwe izindaba eziningi ukuthi uThofozi uvakashelwa abathakathi kaningi eMishini. Lezindaba zikhulunwa emakhoneni eMishini nasemagatsheni. Lolu daba seluphakanyisiwe futhi emihlanganweni yesebenzi zaseMishini, akuyona imfihlakalo. Noma kunjalo bekuhlala kunokungabikhona ukuqiniseka. Buza abantu abahlala eKSB, eKingscliff noma eClaridge bazokutshela ngalamahemuhemu. Mina angingabazi iqiniso zalezindaba ngoba sengabona ubufakazi bokukhokha kulabathakathi. Ngingakunikeza izibonelo ezintathu. uNtokozo Nhlabathi, Jabu Majola noMamazane Maphanga bonke bazi ngokuvakasha kwezangoma noma abathakathi abese bafika eKSB ngesicelo sikaThofozi. Labavakashi bakaThofozi abaze badinga ukungena ngemvumo njengabanye abavakashi abafika eMishini abadinga ukuqala eReception. uMamazane wayebuya elanda izangoma ezizovakashela, ebalanda eKing Shaka Airport. Ngezinye izikhathi uNtokozo wayehambisa uThofozi kwelakubo emakhaya ezangoma. Lezindaba bezingavunyelwe ukukhulunya eRoom 5.

uNdlela wethule enye isangoma kuThofozi. Le ndoda usuka eZanzibar kodwa wayeseqhamuka eGoli, futhi waziwa njengo “professor”. Wakhokhelwa u-R100 000 phambili kwokuba efika. Ngazibonela izitatimende zasebhange zokukhokha kuye. Ngenkathi imsebenzi yakhe ziqedwa nguThofozi, wathi ngokuthukuthela kuMamazane Maphanga ukuthi, “Ngingunkulunkulu wakho futhi ngilawula impilo yakho nempilo kaThofozi”. Ufike eMishini ngoba isitolo sikaThofozi eKingscliff sasidonsa kanzima, wahlala erawundi 66 eMishini. Lerawundi elungiselelwe kahle lapho izivakashi zikaThofozi zazivame ukuhlala. Washiya umuthi wezinsuku ezingama-7. Ngemva kwesikhathi wayefuna imali eningi kodwa uThofozi wayengasafuni.

uNdlela utshele uThofozi ukuthi wazi omunye umthakathi onamandla okunyusa imali. uSam wayengumthakathi osuka eRustenburg. Wafika kabili eMishini ngaphambi kokuba uNdlela, uThofozi noMamazane baye kuye eRustenburg. UNdlela utshele uThofozi uma eno-R10mil uSam uzowuguqula abe ngu-R30mil. Njengoba UThofozi elambela imali eningi wayikholwa lendaba. Wazama ukumboza lokho akwenzayo ngokutshela abanye ukuthi imali engango-R30mil ingasiza umfundisi u-Erlo Stegen ukuthi akhokhele imali ebolekwe ebhange ukwakha amahothouse amasha.

Ngakho-ke, uRuth Combrink, uLilian Schaup, uMamazane Maphanga noThofozi babala bapakisha u-R10mil eskhwameni emnyama. Isikhwama sadluliselwa kuNdlela ngobusuku bangoMgqibelo 7 kuJanuwari 2017, wayithatha ngemoto waya eLanseria, eGoli. UThofozi noMamazane bandiza nendiza Kulula Air ngeSonto ekuseni, 8 Januwari 2017 besuka eThekwini beya eLanseria International Airport lapho bahlangane khona noNdlela noSam. Basuka lapho bonke baya endlini kaSam eRustenberg. Lapha bekufanele benze amasiko yokwenyusa imali isuka ku-R10mil iye ku-R30mil. Iskhwama sashiywa sivalelwe ekamelweni endlini kaSam eRustenburg.

Isiko laqala ngokugeza kubhavu elinamakhandlela amaningi. uThofozi kanye noMamazane, bekumele bagezwe ngomuthi othile. Basuke balale phansi benqunu uSam ebathulule nomuthi emzimbeni yabo. uThofozi kwadingeka ukuthi acele okhokho bakwaDube nabakwaGasa ukuthi bamlethele inhlanhla. Emva kwalokho uSam wathi okhokho sebemukele isicelo sakhe. Bagcina sebehamba nalesiskhwama elinemali elivaliwe futhi batshelwa ukuthi bangayivuli amahora awu-48. uSam wabaqinisekisa ukuthi iskhwama sinemali engango-R30mil futhi bangandiza babuyela eThekwini. Wabatshela ukuthi amaphoyisa zendiza bebengeke bayibambe imali, njengoba yena uzobavikela nesikhwama elinemali. Kodwa-ke, ngemuva kwamahora awu-48 sebebuyile eKSB, bavula iskhwama bathola ukuthi igcwele amaphepha amnyama kuphela. Bathola ukuthi imali abaqale nayo (R10mil) ilahlekile, ilahlekelwe kuSam (nomngani wakhe uNdlela?).

UNdlela wabuya wangena futhi esithombeni. Wayazi esinye isangoma esasingahlanza lamaphepha amnyama bese ewaguqulela emalini obekufanele ibe yiyo. Ukuze ekwazi ukushintsha lemali wayedinga umuthi othile. Le ndoda ikhokhelwe u-R55 000 ukuthi engafika ezohlanza lamaphepha amnyama kodwa wagcina engafikanga. Kodwa-ke ngokusho kwalesangoma nangesicelo sakhe, wakhokhelwa enye imali engu-R35 000 ngaphezulu ukufumbathisa amaphoyisa abamfice ephethe lomuthi. Kepha akazange afike futhi yonke imali yalahleka. Imali engango-R10,2 mil yalahlekelwa kulezi zingoma ezimbili.

Kwakukhona nenye isangoma ebelisiza uThofozi, uNsibande waseNseleni ngaseRichardsbay, kodwa empeleni owaseSwazini. uThofozi wajwayela ukuxhumana naye, baxhumana emihlanganweni yesebenzi ngabo-2016 futhi ngokuqhubekayo ngemuva kwalokho ngoMashi ka-2019. uDirk Combrinck wayephethe lemihlangano zesebenzi. uThofozi, uMamazane kanye noNtokozo baya kuye futhi wanikeza uThofozi umuthi wobuthakathi ozokwenza abantu bamkholelwe uma ekhuluma emihlanganweni futhi ezomnika amandla okukhohlisa abantu. Lemihlangano ibibalulekile futhi inengcindezi kuyena njengoba beziphatha nezindaba zika-2000. uNsibande ubuye wethula bobathathu kwabathengisi bezidakamizwa ezibizwa nge- “red mercury” ne “cocaine”. Kwaziwa kwabanye ngaleso sikhathi, ukuthi uThofozi wazibandakanya nokuthengisa zedakamizwa. Ngo-2019 uThofozi kanye nesangoma uNsibande bacupha umyeni kaMamazane waboshwa eKing Shaka International Airport ephethe iphasela elalimiselwe uThofozi. Leliphasila belinemali engango-R45 000 kanye nedagamizwa. Icala labo enkantolo lihlelelwe u-Agasti 2019. Lolu lwazi lutholakalwe kwi-afidavithi eMaphumulu.

Okwesithathu: uThofozi nabanye bathinteke kakhulu ekuqhutshweni kwemali yeMishini. Ziningi kakhulu izindaba ezisuka obantwini abaningi ezivumelanisa ngalodaba. uThofozi usendabeni zeMishini kusukela ekuqaleni kuze kube sekupheleni kuyo yonke into ephathelene “nezigidi ezilahlekile eMishini Kwasizabantu”. Ubonakala njengobuchopho obukhulu ngemuva kwesimu sonke sokuphamba imali yase-KSB, kodwa akayedwa. Sengibhale okuningi okuhlanganisa uThofozi nalezizindaba. Kodwa kunamanye amaphuzu engifuna ukuwaveza lapha. uThofozi uphethe konke futhi uphethe wonke umuntu ohlangene nendaba zemali. Lendaba yemali engango-R136 yaphinda yabhalwa encwadini esuke kuFriedel Stegen noKoos Greeff babhalela izisebenzi zaseKSB. Imali ibibalwa ihlanganiswa ekamelweni likaThofozi, ehhovisi lase-Aquelle (uma u-Arno wayengekho)ekamelweni ka-Erlo Stegen. Abantu abehlukene babenikelwe umsebenzi wokuletha imali kuNdlela ezindaweni ezahlukahlukene eKZN, eGauteng noma eFree State. Embhalweni ephambili sengachaza ukuthi uDaan van Tonder nonkosikazi wakhe uHulda bahambisa imali kuNdlela eHarrismith. Ngsinye isikhathi kwatholakala ukuthi uMamazane noNtokozi bahambisa enye imali kuNdlela kwaDukuza eAyer Guesthouse beyiphathe e’cooler box’ elihlaza. uNdlela wafika namasecurity akhe, bahambisa imali kuye eroom 2. uNdlelwa wayithatha lemali ngenkathi bona babuyela eMishini.

uDaan van Tonder usekhulume isikhathi eside ngokuthi obani obabebala nababepakisha imali. Ukhombe nabanye ababethutha imali futhi washo ukuthi bekwenziwa kanjani. noMartin van der Merwe unikeze nemininingwane elinganiselwe nendaba kaDaan. Nabanye ababili ababehambisa imali babuye basitshele indaba efanayo futhi noMamazane qobo lwakhe usebuye walinganisa ngezindaba ezifanayo. Umfundisi Erlo Stegen wanikeza imvumo ukuthi imali ikhishwe. Nami ngazibonela ngesinye isikhathi u-Erlo Stegen evumula ukuthi kukhishwe enye imali, yahambiswa ngu-Artur Schmunck.

Uma zonke izindaba ezahlukahlukene zabantu zihlanganiswa kuvela amagama abantu ekuphindwa kukhulunywa ngabo. Ngemuva kuka-Erlo Stegen, uThofozi Lydia Dube no-Eunice Ngcamu kubukeka sengathi uRuth Combrink ivela kakhulu endabeni. Imfihlakalo ukuthi yalahlekelwa kuphi yonke lemali ngathi izohlala noThofozi Dube, uRuth Combrink, uNtokozo Nhlababathi, uMamazane Maphanga noMoses Ndlela / Ndlovu. Abantu abasize ukubala nokupakisha imali: uThofozi Dube, uLilian Schaup, uRuth Combrink, u-Elizabeth Vermaak, uMamazane Maphanga, uNtokozo Nhlabathi, uDorathea Schmunck, uDirk Combrinck, u-Artur Schmunck, u-Ester Gidion, uHulda van Tonder, uNaomi Bosman kanye noBrigitte Joosten obezophinda elinganisa imali ebaliwe. Abantu abathintekayo njengabahambisi bezokwethula imali kuNdlela kwakunguThofozi Dube, uNtokozo Nhlabathi, u-Artur Schmunck, uDirk Combrink, uDaan noHulda van Tonder, uPaul Gidion, uWouter Vermaak, uMartin van der Merwe noRalph Stegen. Kubukeka sengathi uNico Bosman akazange ahlanganyele nokubalwa kwemali noma ukuletha imali kuNdlela. uDetlef Stegen, uRalph Stegen, uThembinkozi Zuma noNtokozo Nhlabathi ngesinye isikhathi babeqoqa imali eBreeland Spar noPeter Dahl eHarding Spar. Nangezinye izikhathi uWerner Engelbrecht wayeletha imali eRoom 5 esuka e-Emseni Saverite Supermarket. Kuyibhizinisi lomndeni elinenzuzo kakhulu, bambalwa kakhulu abantu ababengaphandle abavunyelwe ukuhlanganyela kulomsebenzi. Lapho abantu bangaphandle bevunyelwe ukungena, yayenzelwe imisebenzi eseceleni lwebhizinisi zemali. Mhlawumbe uMartin van der Merwe wayehlukile kulo mthetho njengoba wayengumshayeli kaThofozi emethembe kakhulu.

Umphakathi okathazekile (CYPSA)omunye umzamo kaThofozi. Uma ufunda izihloko zendaba kwi-website yeCYPSA ubona ukuthi bamelene nobugqila, izidakamizwa, ukudlwengula, ukuhlukumeza, ukukhulelwa kwentsha, ubuthakathi nokushushumbiswa kwabantu. Bafuna ukukhulisa umphakathi futhi basebenze baphakamise nentsha ngemfundo. Okudabukisayo ukuthi uma ubona ukuthi abaholi abaphethe bakhohlakele. uThofozi nabanye abaholi be-CYPSA basebenzisa futhi bahlukumeza yona lento ekumele isiza abanye abantu. uThofozi usebenzisa izingane ezusuka kuMphakathi okathazekile ukwenza enye imsebenzi yakhe, njengoNdlela, uNtobeko, uMandla noZamo nabanye abaningi. Lababantu benza izono zabo eMishini futhi kaningi uThofozi uyabakhulumela ngoba ngoba bangabantu abamsebenzelayo. Ubebaqambela amanga ebavikele futhi abacashise eRawundi 66 lapho bebuyela ekhaya bedagiwe. Kunabantu abaningi abase bakhuluma ngobuhlungu owenziwa lezinsizwa zikaThofozi.

uThofozi uzobuya emboze izono zomndeni wakehe nabanye asebenza nabo. Ake nginike isibonelo embalwa. Umfowabo uJabulane Dube ushade nonkosikazi wakhe wamanje kodwa kuthiwa ukuthi uyindoda ethanda abantu besifazane kakhulu. UTofosi ngokwakhe utshele enye isebenzi ukuthi uJabulane unobudlelwano noPhumelele nokuthi uJabulane wahlukumeza uTxxxx owayesebenzela yena nomkakhe wangaphambili. Ngaphambi uJabulane eshada okwesibili, uMamazane, obevame ukukhokha abantu abasebenza esitolo eKingscliff imiholo yabo, wabamba uJabulane noPhumelele ekamelweni likaJabulane. Ngabo lobo busuku ofanayo umfundisi uErlo Stegen wamemezela ukuthembisa kwalaba bobabili. uMamazane watshelwa ukuthi athule ngalokhu akubonile. Kodwa-ke, uJabulane wayezotshela bonke abantu ngendlela yomshado we-KSB nangendlela uNkulunkulu amnikeze ngayo unkosikazi wakhe wesibili. Futhi abanye bakhuluma ngokuthanda kwakhe abesifazane e-Kingscliff naseWeenen. UThofozi wayezothula ngalezindaba kodwa abuye ukhulume ngakho kubantu abathembayo bese abanye babo bezokhuluma nabantu bangaphandle. uThofozi ebebuya ethule ngendaba zensizwa ezimbili ezisondele kakhulu kuye. uZamo noNtobeko babezofika eKSB baphethe amakhondomu belale ocansini namantombazane amaningi njengoba bethanda. Noma ke lokhu bekuzokubikwa kuThofozi wayengakunaki. Lendaba ngatshelwa omunye wabaphathi baseMphakathi Okthatazekile.

Kucace bha ngokuphelele ukuthi kunoJezebel esontweni. Kuyamangaza ukuthi uThofozi ugcinwe esikhundleni sakhe ngaphezu kwako konke osekuveziwe kulezinyanga ezedlule futhi ugcinwe kuleso sikhundla ngabathembekile bakhe. Udakise uJabulane Dube, uDetlef Stegen, uDietmar Joosten, uSibongiseni Khumalo, uMarius Pretorius, uMichael Ngubane, uAlbu van Eeden, uBongani Zondi, uNtokozo Nhlabathi, uDirk Combrinck, uTobie Vermaak noGiel Schoombe kangaka ukuthi bagcine bayimpumputhe bengasaboni iqiniso. amakha amabi ukuze angabe esakwazi ukubona iQiniso. Kodwa uThofozi futhi uthanda nabantu besifazane, usebenzisa uRuth Combrink, uJabu Majola, u-Eunice Ncgamu, uMamazane Maphanga, uThembi Ximba, uMasheshi Cibane, u-Ilsa Vermaak, uDorothy Newlands, u-Ester Bornman, uMamo Mhlongo, u-Elfrieda. UFleischmann, uStella Hlongwane, uNtombi Hlope noLilian Schaup ngezinhloso zakhe ezimbi.

Uma inyoka ibulalwe izingane zayo ziyazinakekela. Kepha bahlala izinyoka! Lokhu kungaba njalo ngayo yonke inzalo kaThofozi ngokomoya. Bemi epulpiti futhi bashumayele izintshumayelo bese ubuye uzicabangela, “Umuntu angabakholwa kanjani?”. Kodwa uzobazi ngezithelo zabo futhi banobubi olufana nalona obaphethe.

Isixazululo kuphela sokukhipha isiqalekiso eKSB ukususa lomoya omubi nalabo abagcwele kuwo.

2 – Incwadi elivuliwe 4

Ku: Kawbaholi baseMishini Kwasizabantu – uErlo Stegen, uThofozi Dube, uRuth Combrink, uDetlef Stegen, uTobie Vermaak, uDietmar Joosten, uMichael Ngubane, nabanye. 

Kusuka: kuPeet Botha – nasesikhundleni sabanye abasebasuka eMishini Kwasizabantu.

Abantu abaningi baxhumane nami bacela ukuthi ngikhulume nabaholi Kwasizabantu. Bacele ukuthi ngiphinde ngizame okokugcina. Ngalokho ngibhala lencwadi evulekile, ngibhalele kwabaholi baseMishini Kwasizabantu kanye namalunga abasebahamba eKSB.

Ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu kunethemba lokuthi uma singahlala sixoxe ngokukhuleka sizokwazi ukuthola isixazululo kulendaba sokwehlukanisa kwabantu Kwasizabantu. Kucace ngalokho esifunda ezindabeni ukuthi sizithola sesiguqukela esimweni esibi kakhulu, futhi ngaphandle kwokuthi kwenziwe umzamo omkhulu akukho okuzoshintsha.

Ngiphakamisa ukuthi sisondele kulolu daba ngokuphuthumay okufanele. Isiphakamiso sami sibhalwe ngezansi:   

  • Kuhlelwa umhlangano ovulekile ngo 2 Novemba (uMgqibelo) no 3 Novemba (iSonto) endaweni engathathi hlongothi, okuzonqunywa kuyo;
  • I-ajenda namaphuzo omhlangano ima nje ngendlela evulekile;
  • Ukuthi abantu ababili abavela ebuholini baseMishini kanye nabantu ababili ababengabelungu ngesikhathi sangaphambili banikezwe umsebenzi wokuhlela lomhlangano;
  • Kube nesihlalo, nosizo lwakhe, esingathathi hlongothi abazobanomsebenzi wokusisiza ukuthi sonke sikhulume ngokukhululeka, kuvinjelwe futhi kungabi nomuntu ozwa ukuthi uyasatshiswa;
  • Ukuthi isaziso esanele sinikezwe kubo bonke abangathanda ukuba khona kulomhlangano;
  • Wonke umuntu ofisa ukukhuluma anganikezwa ithuba lokukhuluma, ngaphakathi komkhawulo wesikhathi; 

Nginxusa abaholi baseMishini (Kwasizabantu) ukuthi bengalithathi kancane lesisicelo. Futhi ukuthi bangavumelana nalesi sicelo ngokushesha ukuze kuhlelwe umhlangano onjalo.

Umfowenu ngoKristu (your brother in Christ)

Peet Botha

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: