Chief suspects in KSB money laundering case identified

(Free English translation of the official article by Maroela Media in Afrikaans. See below).

October 20, 2019 – Eunice Stoltz
https://maroelamedia.co.za/author/eunicestoltz/https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/hoofverdagtes-in-ksb-geldwassery-saak-geidentifiseer/

The main suspects in the investigation into alleged money laundering at the KwaSizabantu Mission Organization (KSB) in KwaZulu-Natal have been identified.

Vaughan Schwartz, who works as chief specialist investigator for serious economic crimes for (private investigator) Mike Bolhuis, confirmed to Maroela Media that they had established the identities of the alleged offenders and that an in-depth financial forensic investigation against the offenders was completed. Although their identities are being withheld to the public for the benefit of the case, it has been confirmed that the alleged perpetrators are within the top structure of the KSB.

Bolhuis’s investigative team launched an intensified investigation into allegations that some KSB leaders are involved in money laundering of about R136 million in June this year. The mission was notified of the investigation the following month. Since Maroela Media’s previous report (https://maroelamedia.co.za/nuus/in-diepte/geldwassery-van-miljoene-by-ksb-sending-net-puntjie-van-ysberg/) on the money laundering investigation at KSB, the investigation has developed into a high-profile case and police involvement is pending. The full investigation will be presented to the police at Ministerial level, in order to appoint a task team that will exclusively work on this investigation, Schwartz said.

Arrests may soon follow. According to Schwartz, they are also shocked at immoral and suspicious behaviors that occurred at the Mission. Although they focus mainly on the alleged economic malpractice, he believes the police will investigate other malpractices as well. Erlo Stegen founded the KwaSizabantu Mission at the end of 1966; a South African of German decent, after believing a Christian revival had taken hold among the Zulus. The Mission station has since considered itself a so-called revival movement.

KSB in KwaZulu-Natal is known as a voluntary service provider based on biblical principles and registered as a public benefit organization (PBO). People who come to the Mission can get involved in self-care projects. There are also training facilities such as a school, college of education and a school for adult education. The mission can house more than 7,000 people.

As previously reported, in an attempt to steal millions of Rands, the trustees hid their actions from their auditors; KSB apparently opened a loan account in the name of Thofozi Dube. Lydia Thofozi Dube is a senior trustee of KSB and a great confidant of Stegen. The beneficiary of the loan account was later changed to a person “Moses Ndlela”. However, there is no record of such a person at KSB. The investigation revealed Ndlela’s real name is Canaan Ndlovu. He claims that he acted under the direct command of Dube to defraud Stegen and KSB.

According to Schwartz, it also came to light during the investigation that millions of Rands were paid to KSB in the form of dividends and possible loans from a well-known water manufacturer in South Africa. KSB then apparently converted the payments into cash and then handed it over to “Moses Ndlela” at remote delivery points. The cash then disappeared and the only record of it is the unsecured loan that was initially in Dube’s name before it was changed to “Moses Ndlela”. On December 24 last year, the loan amount stood at R136 million. KSB’s legal representatives meanwhile sent Bolhuis and his team a report stating that they had been defamed and given them 36 hours to respond. Schwartz says they ignored the request because they believe they were in no way defamatory to the auditors.

KSB’s auditors have been refusing, since 2016 due to irregularities noticed, to sign off the mission’s annual financial statements, saying there was no other way out than to report KSB’s behavior to their governing body. Mustard & Knoesen Chartered Accountant and Registered Auditors denied rumors that KSB fired them as auditors of KSB. A director, Darryl Knoesen, told Maroela Media that they were not fired, but decided to withdraw themselves from KSB.

Maroela Media addressed several questions to KSB and received a written response after numerous calls and emails. In it, KSB acknowledges receipt of the query, but they do not respond to any of the questions. However, they wrote that KSB does not want to participate in a hearing through public media. With reference to the previous findings made by Bolhuis and his team, KSB believes that contradictory, false and harmful allegations have been made concerning individuals and private entities. They also expressed their surprise at these serious allegations.

Bolhuis called on the public to disclose to them any information that could contribute to the investigation so that the overall scope of the events could be made public and investigated. Anyone with information to assist with the investigation is asked to call the head of the private investigative team, Vaughan Schwartz, on +27 079 347 5691.

Maroela Media

https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/hoofverdagtes-in-ksb-geldwassery-saak-geidentifiseer/

20 Oktober 2019

Eunice Stoltz

https://maroelamedia.co.za/author/eunicestoltz/

Hoofverdagtes in KSB geldwassery-saak geïdentiseer

Die hoofverdagtes in die ondersoek na beweerde geldwassery by die KwaSizabantu-sendingorganisasie (KSB) in KwaZulu-Natal is geïdentifiseer.

Vaughan Schwartz, wat as hoofspesialisondersoeker rakende ernstige ekonomiese misdade vir Mike Bolhuis werk, het aan Maroela Media bevestig dat hulle die identiteite van die beweerde oortreders vasgestel het en dat ʼn indiepte finansiële forensiese ondersoek teen die oortreders voltooi is. Hoewel hulle identiteite tot voordeel van die saak aan die publiek weerhou word, is dit wel bevestig dat die beweerde oortreders binne die KSB se topstruktuur is.

ʼn Ondersoek na bewerings dat sommige leiers van KSB by geldwassery van ongeveer R136 miljoen betrokke is, is in Junie vanjaar deur Bolhuis se ondersoekspan van stapel gestuur. Die sendingstasie is die daaropvolgende maand van die ondersoek in kennis gestel.

Sedert Maroela Media se vorige berig ( https://maroelamedia.co.za/nuus/in-diepte/geldwassery-van-miljoene-by-ksb-sending-net-puntjie-van-ysberg/ ) oor die ondersoek na geldwassery by KSB het die ondersoek in ʼn hoëprofielsaak ontwikkel en is die betrokkenheid van die polisie hangend. Die volledige ondersoek gaan op ministeriële vlak aan die polisie voorgelê word om sodoende ʼn taakspan aan te stel wat uitsluitlik op dié ondersoek werksaam gaan wees, aldus Schwartz.

Inhegtenisneming sal moontlik kort daarna kan volg. Volgens Schwartz is hulle ook geskok oor immorele en bedenklike gedrag wat by die sending plaasvind. Hoewel hulle hoofsaaklik op die beweerde ekonomiese wanpraktyke fokus glo hy dat die polisie ander wanpraktyke sal ondersoek.

Die KwaSizabantu-sending is aan die einde van 1966 deur Erlo Stegen, ʼn Suid-Afrikaner van Duitse afkoms, gestig nadat hy geglo het ʼn Christelike herlewing het onder die Zoeloes posgevat. Die sendingstasie beskou homself sedertdien as ʼn sogenaamde herlewingsbeweging.

KSB in KwaZulu-Natal staan bekend as ʼn vrywillige diensverskaffer wat op Bybelse beginsels gegrond is en as ʼn openbare voordeelorganisasie (PBO) geregistreer is. Mense wat na die sendingstasie kom, kan by selfsorgprojekte betrokke raak. Daar is ook opleidingsfasiliteite soos ʼn skool, onderwyskollege en ʼn skool vir volwasse opleiding. Die sendingstasie kan meer as 7 000 mense huisves.

Soos vroeër berig het KSB glo in ʼn poging om diefstal van miljoene rande van hul ouditeure te versteek ʼn leningsrekening geopen in die naam van Thofozi Dube. Lydia Thofozi Dube is ʼn senior trustee van KSB en ʼn groot vertroueling van Stegen.

Die begunstigde van die leningsrekening is later na ʼn ene “Moses Ndlela” verander. Daar is egter geen rekord van só ʼn persoon by KSB nie. Die ondersoek het gewys Ndlela se regte naam is Canaan Ndlovu. Hý voer aan hy het onder direkte opdrag van Dube opgetree om Stegen en KSB te bedrieg.

Volgens Schwartz het dit ook tydens die ondersoek aan die lig gekom dat miljoene rande in die vorm van dividende en moontlike lenings van ʼn bekende watervervaardiger in Suid-Afrika aan KSB oorbetaal is. KSB het daarna glo die inbetalings na kontant omgeskakel en dit dan aan “Moses Ndlela” by afgeleë afleweringspunte oorhandig.

Die kontant verdwyn dan en die enigste rekord daarvan is die ongesekureerde lening wat aanvanklik in Dube se naam was voordat dit na “Moses Ndlela” verander is. Op 24 Desember verlede jaar het die leningsbedrag op R136 miljoen gestaan.

KSB se regsverteenwoordigers het intussen aan Bolhuis en sy span ʼn verslag gerig waarin hulle aanvoer dat daar lasterlik teen hulle opgetree is en hulle 36 uur gegee om daarop te reageer. Schwartz sê hulle het die versoek ignoreer omdat hulle glo hulle het in geen wyse lasterlik opgetree nie.

KSB se ouditeure weier glo sedert 2016 weens onreëlmatighede om die sendingstasie se jaarlikse finansiële state af te teken en sê daar was dus geen ander uitweg as om KSB se gedrag by hulle beheerliggaam te rapporteer nie. Gerugte dat KSB sy ouditeure afgedank het, is deur Mustard & Knoesen Geoktrooieerde Rekenmeester en Geregistreerde Ouditeure ontken. ʼn Direkteur, Darryl Knoesen, het aan Maroela Media gesê hulle is nie afgedank nie maar het self besluit om hulself aan KSB te onttrek.

Maroela Media het verskeie vrae aan KSB gerig en het ná talle oproepe en e-posse ʼn skriftelike antwoord ontvang. Daarin erken KSB die ontvangs van die navraag, maar hulle reageer nie op enige van die vrae nie. Hulle skryf wel dat KSB nie aan ʼn verhoor deur middel van openbare media wil deelneem nie.

Met verwysing na die vorige bevindings wat deur Bolhuis en sy span bekend gemaak is, meen KSB dat teenstrydige, valse en skadelike aantygings rakende individue en private entiteite gemaak is. Hulle het ook hul verbasing rakende dié ernstige aantygings uitgespreek.

Bolhuis het ʼn beroep op die publiek gedoen om enige inligting wat tot die ondersoek kan bydra aan hulle bekend te maak sodat die totale omvang van die gebeure openbaar gemaak en ondersoek kan word.

Enigiemand met inligting wat met die ondersoek kan help, word gevra om die hoof van die private ondersoekspan, Vaughan Schwartz, te bel by 079 347 5691.

One thought on “Chief suspects in KSB money laundering case identified

Add yours

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: