Chief suspects in KSB money laundering case identified

(Free English translation of the official article by Maroela Media in Afrikaans. See below).

October 20, 2019 – Eunice Stoltz
https://maroelamedia.co.za/author/eunicestoltz/https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/hoofverdagtes-in-ksb-geldwassery-saak-geidentifiseer/

The main suspects in the investigation into alleged money laundering at the KwaSizabantu Mission Organization (KSB) in KwaZulu-Natal have been identified.

Vaughan Schwartz, who works as chief specialist investigator for serious economic crimes for (private investigator) Mike Bolhuis, confirmed to Maroela Media that they had established the identities of the alleged offenders and that an in-depth financial forensic investigation against the offenders was completed. Although their identities are being withheld to the public for the benefit of the case, it has been confirmed that the alleged perpetrators are within the top structure of the KSB.

Bolhuis’s investigative team launched an intensified investigation into allegations that some KSB leaders are involved in money laundering of about R136 million in June this year. The mission was notified of the investigation the following month. Since Maroela Media’s previous report (https://maroelamedia.co.za/nuus/in-diepte/geldwassery-van-miljoene-by-ksb-sending-net-puntjie-van-ysberg/) on the money laundering investigation at KSB, the investigation has developed into a high-profile case and police involvement is pending. The full investigation will be presented to the police at Ministerial level, in order to appoint a task team that will exclusively work on this investigation, Schwartz said.

Arrests may soon follow. According to Schwartz, they are also shocked at immoral and suspicious behaviors that occurred at the Mission. Although they focus mainly on the alleged economic malpractice, he believes the police will investigate other malpractices as well. Erlo Stegen founded the KwaSizabantu Mission at the end of 1966; a South African of German decent, after believing a Christian revival had taken hold among the Zulus. The Mission station has since considered itself a so-called revival movement.

KSB in KwaZulu-Natal is known as a voluntary service provider based on biblical principles and registered as a public benefit organization (PBO). People who come to the Mission can get involved in self-care projects. There are also training facilities such as a school, college of education and a school for adult education. The mission can house more than 7,000 people.

As previously reported, in an attempt to steal millions of Rands, the trustees hid their actions from their auditors; KSB apparently opened a loan account in the name of Thofozi Dube. Lydia Thofozi Dube is a senior trustee of KSB and a great confidant of Stegen. The beneficiary of the loan account was later changed to a person “Moses Ndlela”. However, there is no record of such a person at KSB. The investigation revealed Ndlela’s real name is Canaan Ndlovu. He claims that he acted under the direct command of Dube to defraud Stegen and KSB.

According to Schwartz, it also came to light during the investigation that millions of Rands were paid to KSB in the form of dividends and possible loans from a well-known water manufacturer in South Africa. KSB then apparently converted the payments into cash and then handed it over to “Moses Ndlela” at remote delivery points. The cash then disappeared and the only record of it is the unsecured loan that was initially in Dube’s name before it was changed to “Moses Ndlela”. On December 24 last year, the loan amount stood at R136 million. KSB’s legal representatives meanwhile sent Bolhuis and his team a report stating that they had been defamed and given them 36 hours to respond. Schwartz says they ignored the request because they believe they were in no way defamatory to the auditors.

KSB’s auditors have been refusing, since 2016 due to irregularities noticed, to sign off the mission’s annual financial statements, saying there was no other way out than to report KSB’s behavior to their governing body. Mustard & Knoesen Chartered Accountant and Registered Auditors denied rumors that KSB fired them as auditors of KSB. A director, Darryl Knoesen, told Maroela Media that they were not fired, but decided to withdraw themselves from KSB.

Maroela Media addressed several questions to KSB and received a written response after numerous calls and emails. In it, KSB acknowledges receipt of the query, but they do not respond to any of the questions. However, they wrote that KSB does not want to participate in a hearing through public media. With reference to the previous findings made by Bolhuis and his team, KSB believes that contradictory, false and harmful allegations have been made concerning individuals and private entities. They also expressed their surprise at these serious allegations.

Bolhuis called on the public to disclose to them any information that could contribute to the investigation so that the overall scope of the events could be made public and investigated. Anyone with information to assist with the investigation is asked to call the head of the private investigative team, Vaughan Schwartz, on +27 079 347 5691.

Maroela Media

https://maroelamedia.co.za/nuus/sa-nuus/hoofverdagtes-in-ksb-geldwassery-saak-geidentifiseer/

20 Oktober 2019

Eunice Stoltz

https://maroelamedia.co.za/author/eunicestoltz/

Hoofverdagtes in KSB geldwassery-saak geïdentiseer

Die hoofverdagtes in die ondersoek na beweerde geldwassery by die KwaSizabantu-sendingorganisasie (KSB) in KwaZulu-Natal is geïdentifiseer.

Vaughan Schwartz, wat as hoofspesialisondersoeker rakende ernstige ekonomiese misdade vir Mike Bolhuis werk, het aan Maroela Media bevestig dat hulle die identiteite van die beweerde oortreders vasgestel het en dat ʼn indiepte finansiële forensiese ondersoek teen die oortreders voltooi is. Hoewel hulle identiteite tot voordeel van die saak aan die publiek weerhou word, is dit wel bevestig dat die beweerde oortreders binne die KSB se topstruktuur is.

ʼn Ondersoek na bewerings dat sommige leiers van KSB by geldwassery van ongeveer R136 miljoen betrokke is, is in Junie vanjaar deur Bolhuis se ondersoekspan van stapel gestuur. Die sendingstasie is die daaropvolgende maand van die ondersoek in kennis gestel.

Sedert Maroela Media se vorige berig ( https://maroelamedia.co.za/nuus/in-diepte/geldwassery-van-miljoene-by-ksb-sending-net-puntjie-van-ysberg/ ) oor die ondersoek na geldwassery by KSB het die ondersoek in ʼn hoëprofielsaak ontwikkel en is die betrokkenheid van die polisie hangend. Die volledige ondersoek gaan op ministeriële vlak aan die polisie voorgelê word om sodoende ʼn taakspan aan te stel wat uitsluitlik op dié ondersoek werksaam gaan wees, aldus Schwartz.

Inhegtenisneming sal moontlik kort daarna kan volg. Volgens Schwartz is hulle ook geskok oor immorele en bedenklike gedrag wat by die sending plaasvind. Hoewel hulle hoofsaaklik op die beweerde ekonomiese wanpraktyke fokus glo hy dat die polisie ander wanpraktyke sal ondersoek.

Die KwaSizabantu-sending is aan die einde van 1966 deur Erlo Stegen, ʼn Suid-Afrikaner van Duitse afkoms, gestig nadat hy geglo het ʼn Christelike herlewing het onder die Zoeloes posgevat. Die sendingstasie beskou homself sedertdien as ʼn sogenaamde herlewingsbeweging.

KSB in KwaZulu-Natal staan bekend as ʼn vrywillige diensverskaffer wat op Bybelse beginsels gegrond is en as ʼn openbare voordeelorganisasie (PBO) geregistreer is. Mense wat na die sendingstasie kom, kan by selfsorgprojekte betrokke raak. Daar is ook opleidingsfasiliteite soos ʼn skool, onderwyskollege en ʼn skool vir volwasse opleiding. Die sendingstasie kan meer as 7 000 mense huisves.

Soos vroeër berig het KSB glo in ʼn poging om diefstal van miljoene rande van hul ouditeure te versteek ʼn leningsrekening geopen in die naam van Thofozi Dube. Lydia Thofozi Dube is ʼn senior trustee van KSB en ʼn groot vertroueling van Stegen.

Die begunstigde van die leningsrekening is later na ʼn ene “Moses Ndlela” verander. Daar is egter geen rekord van só ʼn persoon by KSB nie. Die ondersoek het gewys Ndlela se regte naam is Canaan Ndlovu. Hý voer aan hy het onder direkte opdrag van Dube opgetree om Stegen en KSB te bedrieg.

Volgens Schwartz het dit ook tydens die ondersoek aan die lig gekom dat miljoene rande in die vorm van dividende en moontlike lenings van ʼn bekende watervervaardiger in Suid-Afrika aan KSB oorbetaal is. KSB het daarna glo die inbetalings na kontant omgeskakel en dit dan aan “Moses Ndlela” by afgeleë afleweringspunte oorhandig.

Die kontant verdwyn dan en die enigste rekord daarvan is die ongesekureerde lening wat aanvanklik in Dube se naam was voordat dit na “Moses Ndlela” verander is. Op 24 Desember verlede jaar het die leningsbedrag op R136 miljoen gestaan.

KSB se regsverteenwoordigers het intussen aan Bolhuis en sy span ʼn verslag gerig waarin hulle aanvoer dat daar lasterlik teen hulle opgetree is en hulle 36 uur gegee om daarop te reageer. Schwartz sê hulle het die versoek ignoreer omdat hulle glo hulle het in geen wyse lasterlik opgetree nie.

KSB se ouditeure weier glo sedert 2016 weens onreëlmatighede om die sendingstasie se jaarlikse finansiële state af te teken en sê daar was dus geen ander uitweg as om KSB se gedrag by hulle beheerliggaam te rapporteer nie. Gerugte dat KSB sy ouditeure afgedank het, is deur Mustard & Knoesen Geoktrooieerde Rekenmeester en Geregistreerde Ouditeure ontken. ʼn Direkteur, Darryl Knoesen, het aan Maroela Media gesê hulle is nie afgedank nie maar het self besluit om hulself aan KSB te onttrek.

Maroela Media het verskeie vrae aan KSB gerig en het ná talle oproepe en e-posse ʼn skriftelike antwoord ontvang. Daarin erken KSB die ontvangs van die navraag, maar hulle reageer nie op enige van die vrae nie. Hulle skryf wel dat KSB nie aan ʼn verhoor deur middel van openbare media wil deelneem nie.

Met verwysing na die vorige bevindings wat deur Bolhuis en sy span bekend gemaak is, meen KSB dat teenstrydige, valse en skadelike aantygings rakende individue en private entiteite gemaak is. Hulle het ook hul verbasing rakende dié ernstige aantygings uitgespreek.

Bolhuis het ʼn beroep op die publiek gedoen om enige inligting wat tot die ondersoek kan bydra aan hulle bekend te maak sodat die totale omvang van die gebeure openbaar gemaak en ondersoek kan word.

Enigiemand met inligting wat met die ondersoek kan help, word gevra om die hoof van die private ondersoekspan, Vaughan Schwartz, te bel by 079 347 5691.

KSB Answer!

I am thankful to have received an answer today from KSB with regard to the invitation for a meeting with ex-KSB members. However it is not signed so I cannot gather from the e-mail as to who actually wrote it.

But, I think that unfortunately the “Mission” misread the invitation totally. The invitation clearly says that a meeting is asked for on behalf of others and not just myself! Therefore, the fact that I am addressed as if I requested a meeting for myself with the leadership is rather odd.

It is simply not true that meetings were held with me in good faith to reach reconciliation as stated below. Whoever wrote this letter should know that very well. Some co-workers even apologized, to my wife and I for the way we were treated in the meetings. Four times I requested meetings in writing since February 2018 and four times I was not even offered the courtesy of an answer. To be called, to appear before the co-workers in meetings (3 times), and to be verbally attacked, and verbally abused from beginning to end, is far removed from trying to reach reconciliation. Neither does it comprise “meeting in good faith” as stated in the e-mail below.

I would not want to be untruthful or defamatory in what I am writing. That is why I try to obtain proof, get statements from people as well as obtain evidence to support what I am writing on my blog. The first writing on the blog dates back to December 2018. Since then I have written much. Not once since then did the Mission respond to questions asked and evidence provided to them for clarification. Not once did the Mission query anything I wrote or stated about the Mission and members. In fact, not even since December 2017 when I started to ask questions concerning the “moneybags” and the sexual issues did I get a truthful answer from the Mission, but the KSB leadership openly lied to me about these issues and that not once but many times. The “Mission” continuously denied any money being flown from KSB or any of the co-workers being involved. Today it is common cause that it happened and I have proof in abundance.

Neither would I like to write defamatory things about people. Although in the meetings that the “Mission” conducted in “good faith” as stated in the email below both my wife and I suffered defamatory abuse. The “we” of the email below should know that as well. And please, if the “Mission’s” memory fails you to remember, I have recordings of two of the three meetings to prove the point. Nevertheless, should you highlight anything defamatory in what I have written, and I don’t have support for what I have stated, I will apologize and will remove it from the blog. I ask the Mission, the “we” in the e-mail below, to bring any defamatory remarks to be found on my blog to my attention without delay.

I am thankful that, at least, the Mission reads and takes note of my blog. It is a pity though that we can’t have this meeting. It was to be an open meeting. The people would have flooded the venue to talk to the “Mission”.

Here is the e-mail I received today, Friday 11 October 2019:

Peet Botha

We received your invitation to meet.

We remind you that many meetings have been held with you in the past. We participated in the meetings in good faith to try and address the issues and tried to reach reconciliation where there were concerns.

When you decided to leave the mission we believed that we were parting company in peace.

We were disappointed when we discovered that you have since vilified us in your blog, this after we believed that you had also participated in our meetings in good faith.

We are now even more surprised by your invitation to meet because it clearly would have been more appropriate for you to have invited us to a meeting before you made your blog public. We accordingly don’t believe that the meeting that you propose is intended to seek reconciliation.

Unfortunately we must therefore insist that until you remove the untruthful and defamatory statements regarding the mission and its members, and publish an apology on your blog, we do not see any sense in meeting with you.

KwaSizabantu Mission

Private Bag 252

Kranskop

3285

Tel:  +27 32 481 5500

Fax: +27 32 481 5510

Matthew 18

I have started a new section, “Topics”.

Under this title I would like to share concerning specific topics related to our Christian walk in this life. Yet, I will also look at more specific topics concerning Mission Kwasizabantu. In this first article I am writing on the question regarding Matthew 18:15-19 which has to do with sinning in the church and the process of handling the conflict sin brings between brothers in the church. However, Mission Kwasizabantu claims the process of Matthew 18 for the current devastating conflict within the Mission as well. However, they do not qualify in terms of Scripture to do so. In this article I look at the whole situation and why the Mission, as a church institution, does not qualify to use or does not satisfy the requirements of Matthew 18:15-19 to use in their situation to resolve the conflict at the Mission. God’s Word prescribes a different set of principles to be used.

Broken for us!

I was in church this morning.

As you may appreciate “church” is not something that comes easy or without deep reflection to an ex-KSB member. Andra and I attend a Reformed Baptist Church now since moving away from KSB and have found a spiritual home. Here we found Christ anew.

The last two weeks have not been easy. Since I began writing Essay 15 and the subsequent interactions with people as well as with specific girls and young women sharing their heartbreaking experiences with me, the burden was a bit much to carry when I walked into church this morning. My friend and pastor, Willem was preaching. It was also communion and the table was set before us. My eyes were riveted to the bread and wine on the table. He preached from 1 Peter 3:14-18, and dwelt somewhat on the concept of “hope”. We are not hopeless! We are not without hope! For “Hope” is alive!

During the service I remembered especially two girls for whom I am praying unceasingly (also nine others) and who have been raped at KSB. They are broken beyond what you and I can imagine. They are like the fragile loaf of bread wrapped in the cotton cloth on the communion table. They feel and say, “I am hopeless and without hope”. They say, “ I am dead inside!” And again they ask, “Where was God when I was being raped?” And they say, “I can’t believe in God anymore”. They are totally broken in body, spirit and soul. They have tried to commit suicide multiple times. I can’t even imagine their pain and hopelessness. I don’t know what they are going through but the destruction I see and experience in them broke my heart. How can one human do this to another?

When one talks with them one understands that “hope” has departed from them or at least they have lost “hope” altogether. I sat in the church and cried. I don’t have an easy answer for them! I said to them, “It is OK, I will stand in the spiritual gap for you. You just rest and get better, I will petition God every single day for you that He, God the Father, God the Son and God the Spirit, will heal you and give you hope again”. Every day I pray for them by name. I am not hopeless; I surely do not have the answers but I know the Hope, the Son of God. “How long oh God before your righteousness will prevail for the broken ones?”

When Willem took the bread from the safety of the cloth in His hands, and broke it, I broke down. It was too much for me to take in at that moment. The brokenness of the girls came vividly before me and I just cried out to God, “I don’t have the strength to carry those who are so broken and don’t even have you anymore”. But sure enough the answer came, “I have been broken for you too, and for them! Their broken bodies, spirits and souls will find healing in my broken body and spilt blood. I will not let them fall from my heart!” I understood that indeed I will be able carry them, with Him, to find “hope” again. Sometime in future, “hope” will return to them.

There was something utterly healing I experienced when I broke of the piece of bread and ate it.  Jesus said, “This is my body broken for you, eat and remember me”. The tears were running down my cheeks for in that instance I knew that Jesus would not let go of (my) girls! Not even the destruction that rape has worked in them will prevail against the gentle healing His broken body will work for them. He will heal them in body, spirit and soul. He is Hope Everlasting. I will trust Him for that infinite healing only God can work.

I simply rest you all in His pierced hands to find healing, in time, in His broken body. He was nailed to the cross, His body was broken beyond recognition and His blood flowed for you girls broken now so that you may find ”hope” in Him.

 God be with you all who suffered this evil!

Open Letter 4

To: The current leadership of Mission Kwasizabantu – Erlo Stegen, Thofozi Dube, Ruth Combrinck, Detlef Stegen, Tobie Vermaak, Dietmar Joosten, Michael Ngubane, and others.

From: Peet Botha – and on behalf of others currently departed from Mission Kwasizabantu.

Several people have contacted me and asked to approach the leadership of Mission Kwasizabantu openly, “one last time” as they put it. So I am prayerfully reaching out via this open letter to the Mission’s leadership as well as ex-members of Mission Kwasizabantu. This letter has been e-mailed to the leadership at KSB and some ex-members of KSB as well.

Within the hearts of people there lives a hope that we will be able to find a solution to the division at Mission Kwasizabantu, if we can sit and talk openly with one another. It is clear from what has been said in the news media, that we are finding ourselves at a turning point for the worse scenario and unless a major effort is made, no turning around will be possible.

I suggest that we approach this matter with the urgency it deserves. This is my proposal below:

  1. An open meeting is arranged for Saturday 2 November and Sunday 3 November 2019 at a neutral venue to be decided;
  2. The agenda for the meeting is simply open;
  3. That two people from the Mission’s leadership and two people from the ex-member group are tasked to arrange the meeting;
  4. That a neutral chairman and vice-chairman be tasked to assist us all to speak openly, unrestricted and free of any intimidation;
  5. That ample notice is given to all to attend if they wish to do so;
  6. Everyone will be given an opportunity to speak who desires to speak as is possible within the time limit;

I appeal to the leadership of Mission Kwasizabantu not to trivialize this request and to agree with this request promptly so that such a meeting may be arranged.

Yours in Christ

Peet Botha
Dr Peet H Botha
botha.peet@gmail.com
0768114964

Essay 15

Essay 15 had been “in the making” for a long time. It has been my burden to say a word about the gender-based discrimination practiced at Mission Kwasizabantu that finds authoritative sanction through a biblical hermeneutics infused with dubious cultural and revival parameters.

The net result of this is a doctrinal stance that creates “throwaway daughters”, and “orphan children” and “married widows” because of a deviant sexual theological culture that discriminates against females in the most non-biblical manner.

You will understand as you read Essay 15. You will cry for justice to be done!

Prophecy!

I received what I believe is a prophecy concerning Mission Kwasizabantu. I do not know who send it. It is not important for me to know who sent it at all. You may find it under the tab “Prophecy”.

I have read it prayerfully and it touched me deeply. There is a message that rings true to what is being said in the prophecy and I place it on the blog for all to read and pray about it. Because, if this prophecy is of God, then He has heard our cries and He will see justice being done for His Name’s sake. I will not want to stand in His way.

I have read it once and then again. I will read it still many times in the days ahead and make it my own. But, if God has spoken, I accept in faith that he will make His actions known according to the prophecy for all to see. When God steps in to protect His Name in this world then woe to the one who is on the receiving end of God’s wrath.

May He receive all the glory in everything and every time!

He alone is God!

Some questions asked: Essay 14

It happens all the time that people contact me and ask questions I can simply not answer. In Essay 14, I ask the questions on their behalf to those who should know the answers; the trustees of KSB and the auditors of KSB.

I know for a fact that both entities are reading my blog or are told of what I write on my blog. Whether they will answer as requested is totally a different matter. Over the past twelve months or so the Mission has remained silent on all of these matters and the auditors were also not very communicative.

It might be because I tend to write, respond and communicate openly about these matters on this blog. I believe that it is the right way to do things because I am talking, arguing and asking questions on behalf of many who do not have the opportunity to do so. So let us see what we receive perhaps this time from the trustees and auditors.

PRESS RELEASE

This press release is given by the Special Investigators working with the case of Mission Kwasizabantu. They are specialist investigators into serious, violent & serious economic crimes contracted to do the investigation into Mission Kwasizabantu by James Stegen and others. Mr. Vaughan Schwartz the National Chief Specialist Investigator Serious Economic Crimes, may be contacted in connection with the investigation. His contact detail is at the end of the Press Release.

THE GRAND HEIST: KWASIZABANTU MISSION GREYTOWN KWA-ZULU NATAL.

R136 MILLION

An intensive investigation has confirmed the rumours that Kwasizabantu Mission’s leadership is involved in money laundering with an estimated R136 million of the Mission’s funds having been illicitly converted to cash and then the cash has vanished. 

We have proof that 136 million Rand in cash has been stolen from Kwasizabantu Mission (KSB) from 2015 until December 2018 and who knows how much more since then.

To try and hide the theft from their auditors, a loan account was created in the name of Thofozi Dube (Dube) which was highly suspicious, but then the deception was taken up a notch when the name of the borrower was simply changed to “Moses Ndlela” who does not exist and there is no record of his particulars at KSB, making the entire loan account fictitious.

However, the auditors of KSB are not that easily deceived as they have refused to sign off the AFS for KSB since 2016 due to these irregularities and have had no alternative but to report the conduct of KSB.

KSB Management confirmed that having regard to the resolutions we have examined, some of the trustees appear to have been well aware of the theft as they signed resolutions, purporting to authorise the massive loans, but these resolutions on the face of it have been backdated.

One of the founding trustee at KSB, Friedel Stegen has been forced to resign from KSB as a consequence of his involvement and support for our investigation. In his written reasons for resignation he has exposed the corrupt activities at KSB and distanced himself from the criminal and immoral practices taking place there.

Another trustee of KSB and former MD of Aquelle, Arno Stegen has also resigned.

Our investigation has also established that Moses Ndlela is real, and his true identity is, in fact, Canaan Ndlovu. He has cooperated with our investigation to the extent where he has revealed that he operated under the direct instruction of Lydia Thofozi Dube who is a senior trustee at KSB, with an agenda to deceive the founder of the KSB mission, Erlo Stegen and defraud KSB. Based on the deception, Erlo Stegen gave his blessing and support for cash from KSB to be given to ‘Ndlela’ to fund fake activities, concocted by Dube. Moses Ndlela (actually Canaan Ndlovu) kept a commission and repaid the balance of the money to his handler, Thofozi.

We estimate Moses Ndlela’s recently amassed wealth is worth about R15 million and the balance of the millions went to Dube, according to Ndlela.

Our investigation has revealed that millions upon millions of Rands have been paid from Aquelle into KSB which is a registered Public Benefit Organisation. KSB then converts the deposits into cash and the cash is secretly given to a mystery man, Moses Ndlela at isolated delivery points. Thereafter the cash disappears and the only record of the cash is an unsecured loan initially in the name of Thofozi Dube, who is a current trustee at KSB, but recently the loan has changed to “Mosses Ndlela”. On the 24th of December 2018, the loan amount was R136 000 000.00 and we fear that it is still increasing.

KSB’s reply when we approached them for comment was: initially, Tobie Vermaak of KSB indicated that they had nothing to hide and we could have unrestricted access to the mission as well as interview the trustees, but that soon changed and KSB lawyered up and clamped up. Instead of co-operating, their attorney challenged our investigation, a complete turnaround by KSB.

We conclude that certain trustees at KSB have been involved in money laundering and theft of the Lord’s money with impunity through a Public Benefit Organization since 2015 and our investigation has just scratched the surface of further allegations involving other immoral behaviours at KSB.

If you have any information to assist with our investigation, kindly contact us immediately.
All information will be treated in the strictest of confidence.

Head of Investigation:
Mr. Vaughan Schwartz
S.S.S. Specialist Investigator
Serious Economic Crimes
National Chief Specialist Investigator
Serious Economic Crimes  
B.Proc (UNISA) & Nat. Dip. Police Admin. (RSA Tek)
Qualified Attorney & Conveyancer 
Mobile: +27 79 347 5691
Email: vaughanschwartz@icloud.com
You may forward this document to anyone interested/involved.

Blog at WordPress.com.

Up ↑